Wyścig smoczych łodzi na jeziorze Necko

18 maja 2018

więcej »


Zawarcie umowy z Wojewodą Podlaskim

10 maja 2018

W dniu 10 maja 2018 r. zawarto umowę w Białymstoku między Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego  – z-ca prezesa

na realizację zadania publicznego:

„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa podlaskiego w 2018 r.”.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


KURS NA STOPIEŃ RATOWNIKA WODNEGO

1 maja 2018

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, Augustowskie WOPR organizuje w okresie od 1 czerwca do 25 czerwca 2018 r. szkolenie na stopień ratownika wodnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.
Egzamin praktyczny kończący szkolenie obejmuje m.in. przepłynięcie 400 m w czasie poniżej 8 min, przepłynięcie sposobem ratowniczym 50 m w czasie poniżej 55 s, przepłynięcie pod wodą 25 m połączone z wydobyciem dwóch zatopionych przedmiotów, holowanie tonącego na dystansie 150 m, umiejętność wiosłowania łodzią na czas. Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 606 693 045.

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się w dniu
30 maja 2018 r. o godzinie 18:00 w biurze Augustowskiego WOPR,
mieszczącego się przy ul. Sucharskiego 15 w Augustowie.
Zapisy osób chętnych na karcie zgłoszenia (pobierz),
którą należy przesłać na adres e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Bezpieczne wakacje

23 kwietnia 2018


Zajęcia z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Krasnymborze

21 marca 2018

więcej »


INFORMACJA

31 grudnia 2017

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:
Nr 1/AWOPR/1/17 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim”,
od dnia 23.05. do 31.12.2017 r.
oraz umowę
Nr 1/AWOPR/2/17 „Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim”,
od dnia 23.05. do 31.12.2017 r.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.
Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego


INFORMACJA

31 grudnia 2017

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienioną umowę na realizację zadania publicznego:

Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim
od dnia 02.06. do 31.12.2017 r.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowemu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku”.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


70 – lecie istnienia klubu sportowego SPARTA Augustów

8 grudnia 2017


Nadzwyczajne Walne Zebranie w Augustowskim WOPR

16 października 2017

Uchwała nr 1/10/2017 Zarządu Augustowskiego WOPR z dnia 06.10.2017 r.

W sprawie wyznaczenia terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków zwyczajnych Augustowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zarząd, działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu uchwala co następuje:

Zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwyczajnych Augustowskiego WOPR w celu wyboru trzech delegatów na Walne Zebranie WOPR Województwa Podlaskiego, które odbędzie się  w dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie WOPR w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15. W przypadku nieobecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do powzięcia wiążących decyzji, drugi termin wyznacza się na dzień 4 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w tożsamym miejscu.

Uprawnionymi członkami zwyczajnymi do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Augustowskiego WOPR są osoby, które zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 2 statutu nie zalegają z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące.


Stanowisko MSWiA w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w zorganizowanych formach wypoczynku

25 września 2017

Pobierz plik PDF