Przypominamy członkom Augustowskiego WOPR o statutowym obowiązku płacenia składki członkowskiej w wysokości 50 zł. rocznie w Biurze Augustowskiego WOPR lub na rachunek bankowy:

 

Konto BZ WBK S.A. O/Augustów nr 56 1090 2789 0000 0006 8800 3577

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu, Członkostwo w Augustowskim WOPR ustaje na skutek skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące.

 

Prezes Augustowskiego WOPR