Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Augustowie organizuje kurs:
– Ratownika wodnego (Etap I i Etap II)
od dnia 20 czerwca 2013 r.
Wymogi formalne:
I.  Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:
1) ukończone 12 lat (Etap I- stopnia Młodszego Ratownika WOPR), ukończenie 16 roku życia
(Etap II – stopnia Ratownika WOPR);
2) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia
(w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);
3) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża
jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub specjalną kartą pływacką.
 
Spotkanie organizacyjne:
Odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 18:00 
w biurze Augustowskiego WOPR (ul. Sucharskiego 15).
Zapisy chętnych na karcie zgłoszenia (pobierz), którą należy przesłać na
 adres e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl  lub pod numerem telefonu 0 606 693 045.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
patronat medialny: