Uchwała nr 5/10/2016 Zarządu Augustowskiego WOPR

Zarząd, działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu uchwala co następuje:
Zwołać Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Augustowskiego WOPR w celu zatwierdzenia zmian w statucie Augustowskiego WOPR, które odbędzie się w dniu 29 października 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie WOPR w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15. W przypadku nieobecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do powzięcia wiążących decyzji, drugi termin wyznacza się na dzień 29 października 2016 r. o godz. 11:00 w tożsamym miejscu.