Uchwała nr 1/10/2017 Zarządu Augustowskiego WOPR z dnia 06.10.2017 r.

W sprawie wyznaczenia terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków zwyczajnych Augustowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zarząd, działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu uchwala co następuje:

Zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwyczajnych Augustowskiego WOPR w celu wyboru trzech delegatów na Walne Zebranie WOPR Województwa Podlaskiego, które odbędzie się  w dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie WOPR w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15. W przypadku nieobecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do powzięcia wiążących decyzji, drugi termin wyznacza się na dzień 4 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w tożsamym miejscu.

Uprawnionymi członkami zwyczajnymi do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Augustowskiego WOPR są osoby, które zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 2 statutu nie zalegają z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące.