Zarząd Augustowskiego WOPR przypomina o obowiązku płacenia składki członkowskiej w wysokości 50 zł.

Osoby które zalegają ze składkami członkowskimi od 2018 roku zostaną wykreśleni z Augustowskiego WOPR!

Podstawa prawna:

  • Statut Augustowskiego WOPR.

§ 14. 1.Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 c) opłacanie składek członkowskich.

§ 16 1.Członkowstwo w Augustowskim WOPR ustaje na skutek :

2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące.