STATUT AUGUSTOWSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W AUGUSTOWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Augustowie, zwane dalej Augustowskim WOPR, działa na mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i innych przepisów prawa powszechnego dotyczących ratownictwa wodnego oraz na podstawie niniejszego Statutu.  

§ 2

Augustowskie WOPR jest stowarzyszeniem zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Podlaskiego, którego terenem działania jest obszar województwa podlaskiego, a siedzibą władz jest miasto Augustów.

§ 3

 1. 1.Augustowskie WOPR posiada osobowość prawną. 

 2. 2.Augustowskie WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

 3. 3.Augustowskie WOPR do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  

§ 4

 1. 1.Augustowskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. 

 2. 2.Dochód z działalności gospodarczej Augustowskiego WOPR służy do realizacji celów statutowych.  

§ 5

Augustowskie WOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 6

Augustowskie WOPR może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II
CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem działalności Augustowskiego WOPR jest:

 1. 1.Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. 

 2. 2. Ochrona wodnego środowiska naturalnego, w tym obszarów szczególnie chronionych „Natura 2000”. 

§ 8

Augustowskie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. 1.Organizowanie wodnej służby ratowniczej. 

 2. 2.Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego. 

 3. 3.Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych     i awarii technicznych na wodach. 

 4. 4.Programowanie i przeprowadzanie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego. 

 5. 5.Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się. 

 6. 6.Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie     eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych           i turystycznych położonych nad wodą. 

 7. 7.Wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa wodnego. 

 8. 8.Dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowania do organów     administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak     również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń. 

 9. 9.Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych. 

 10. 10.Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania. 

 11. 11.Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność       pływania. 

 12. 12.Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym. 

 13. 13.Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków. 

 14. 14.Popularyzowanie celów statutowych. 

 15. 15.Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami. 

 16. 16.Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

 17. 17.Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego. 

 18. 18.Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych. 

 19. 19.Monitorowanie akwenów w celu ujawniania zagrożeń ekologicznych. 

 20. 20.Zbieranie zanieczyszczeń i oczyszczanie dna akwenów. 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. 1.Członkami Augustowskiego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne. 

 2. 2.Członkowie Augustowskiego WOPR dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających  i honorowych.  

§ 10

 1. 1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, identyfikująca się ze statutowymi celami Augustowskiego WOPR, która złożyła pisemną deklarację i została przyjęta przez Zarząd.  

 2. 2.Członkiem zwyczajnym może być również osoba małoletnia, po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. 

§ 11

 1. 1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała świadczenie na rzecz Augustowskiego WOPR. 

 2. 2.Osoba prawna działa w Augustowskim WOPR poprzez swojego przedstawiciela. 

 3. 3.Członków wspierających przyjmuje Zarząd Augustowskie WOPR.  

§ 12

 1. 1.Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Augustowskiego WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego. 

 2. 2.Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie Augustowskiego WOPR na wniosek Zarządu. 

 3. 3.Prezesem honorowym może być osoba, po zakończeniu wielokrotnego pełnienia funkcji Prezesa, która w szczególny sposób zasłużyła się dla Augustowskiego WOPR. 

 4. 4.Godność Prezesa Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.  

§ 13

 1. 1.Członek zwyczajny Augustowskiego WOPR ma prawo do: 

 1. a)czynnego i biernego prawa wyborczego,  

 2. b)brania udziału w pracach, szkoleniu i imprezach, oraz korzystania z wszelkich urządzeń WOPR, na zasadach określonych przez władze WOPR, 

 3. c)wysuwania postulatów i wniosków wobec władz WOPR, 

 4. d)otrzymania od władz WOPR pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych, używania odznak, znaków i bander WOPR, a także reprezentowania barw WOPR w imprezach        i  zawodach, 

 5. e)korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności WOPR.  

 1. 2.Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Augustowskiego WOPR większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

 2. 3.Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Augustowskiego WOPR bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.  

 

§ 14.

 1. 1.Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

 1. a)przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz WOPR, 

 2. b)branie czynnego udziału w realizacji zadań statutowych, 

 3. c)opłacanie składek członkowskich. 

§ 15

 1. 1.Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z zastrzeżeniem, że nie przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze. Może jednak z głosem doradczym brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia.  

 2. 2.Członek honorowy jest uprawniony do udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym  oraz obowiązany jest do propagowania celów i programu Augustowskiego WOPR. 

§ 16

 1. 1.Członkowstwo w Augustowskim WOPR ustaje na skutek : 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Augustowskiego WOPR zgłoszonej na piśmie,
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż

    24 miesiące,

3) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia statutu i działania na

    szkodę Augustowskiego WOPR,

4) rozwiązania się Augustowskiego WOPR.

 1. 2.W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka     o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminu złożenia odwołania, a uchwały           i orzeczenia w tych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. 

 2. 3.Zarząd wymierza kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka i wykluczenia z Augustowskiego WOPR. 

 3. 4.Ponowne przyjęcie do Augustowskiego WOPR następuje na podstawie pisemnego wniosku do Zarządu.  

 

§ 17

 

 1. 1.Augustowskie WOPR prowadzi działalność poprzez Drużyny Ratownicze zrzeszające członków zwyczajnych Augustowskiego WOPR. 

 2. 2.Drużyną Ratowniczą kieruje kierownik Drużyny Ratowniczej powoływany przez Zarząd Augustowskiego WOPR. 

 

ROZDZIAŁ IV WŁADZE

§ 18

Władzami Augustowskiego WOPR są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. 1.Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.  

 2. 2.Kadencja władz Augustowskiego WOPR trwa 5 lat, a ich wybory odbywają się spośród członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków, zwykłą większością głosów. 

 3. 3.Uchwały Walnego Zebrania Augustowskiego WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie            i w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 4. 4.Uchwały Zarządu Augustowskiego WOPR i Komisji Rewizyjnej Augustowskiego WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

 5. 5.W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz Augustowskiego WOPR             w trakcie kadencji, jeżeli do jej końca pozostało więcej niż 6 miesięcy, skład osobowy władz może być uzupełniany uchwałą Zarządu Augustowskiego WOPR, ale liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.  

WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. 1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Augustowskiego WOPR. 

 2. 2.W Walnym Zebraniu biorą udział: 

 1. 1)z głosem stanowiącym  członkowie zwyczajni Augustowskiego WOPR, którzy pod swoją nieobecność mogą być reprezentowani przez pełnomocnika, 

 2. 2)z głosem doradczym zaproszeni goście i wspierający oraz honorowi członkowie Augustowskiego WOPR. 

 1. 3.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem. 

 2. 4.Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący zgodnie z przyjętym regulaminem. 

§ 21

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie WOPR zwołuje Zarząd:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Augustowskiego

      WOPR.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało

    zwołane.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od

    dnia otrzymania wniosku.

4. Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący zgodnie z przyjętym  

    regulaminem.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) uchwalanie statutu Augustowskiego WOPR i jego zmian,

2) uchwalanie głównych kierunków działania Augustowskiego WOPR,

3) wybór i odwoływanie Prezesa oraz określenie liczby i wybór oraz odwołanie członków

    władz,

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej  

oraz podejmowanie uchwał o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium        ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) nadawanie i pozbawianie godności Członka i Prezesa Honorowego,

7) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem WOPR,

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Augustowskiego WOPR i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD

§ 23

 1. 1.W okresie między Walnymi Zebraniami działalnością Augustowskiego WOPR kieruje Zarząd. 

 2. 2.Zarząd za swoją działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem. 

 3. 3.W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 5 – 9 członków. 

 4. 4.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona zastępcę prezesa i sekretarza.  

 5. 5.Prezes Augustowskiego WOPR kieruje pracami Zarządu. 

 6. 6.Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin przez niego uchwalony. 

 7. 7.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. 

 8. 8.Zarząd do prowadzenia spraw Augustowskiego WOPR może zatrudniać pracowników oraz tworzyć biuro i uchwalać regulaminem zakres jego działania. 

 9. 9.Prezes Augustowskiego WOPR reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz, a pod jego nieobecność z-ca Prezesa lub inny wskazany członek Zarządu.  

§ 24

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1)  zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania,

2)  wybór nowego Prezesa w przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji,

3)  uchwalenie programów pracy i zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności,

4)  uchwalanie budżetu Augustowskiego WOPR i zatwierdzanie rocznych sprawozdań  

     finansowych,

5) wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów,

6) określanie opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału,

7 ) zarządzanie majątkiem, w tym podejmowanie uchwał o obciążaniu i obrocie nim,

8) zawieranie porozumień o współpracy z innymi podmiotami,

9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie godności Członka Honorowego

      Augustowskiego WOPR i Prezesa Honorowego,

11) nadawanie i występowanie o nadanie odznaczeń,

12) występowanie z wnioskami do Komisji Rewizyjnej,

13) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,

14) powoływanie opiniodawczych zespołów lub komisji problemowych,

15) interpretacja statutu i przepisów wewnętrznych,

16) nadzór nad przestrzeganiem statutu Augustowskiego WOPR i uchwał oraz wykorzystania

      środków przyznanych.

2. Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw

    decyduje głos Prezesa lub osoby go zastępującej.

3. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni

    od daty otrzymania uchwały za jego pośrednictwem.

§ 25

Pozaplanowe posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest władzą WOPR powołaną do sprawowania kontroli.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3- 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu

    wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 27

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrolowanie działalności Augustowskiego WOPR,

2) przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu co najmniej raz w roku,

3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych,

4) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub w trybie ustalonym w statucie,

5) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu,

6) zgłaszanie wniosków o uchylenie uchwał sprzecznych z prawem i uchwałami,

7) uchwalenie własnego regulaminu działania,

8) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i zgłaszanie wniosków  

    o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz złożenia pisemnych lub

    ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem

    doradczym w posiedzeniach Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach

  Augustowskiego WOPR.

§ 28

W przypadkach określonych w § 27 ust. 1 pkt. 4 Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

ROZDZIAŁ V
DRUŻYNA WOPR

§ 29

1. Drużyna Augustowskiego WOPR jest podstawową jednostką operacyjną Augustowskiego  

    WOPR.

2. Rejon działania Drużyny Augustowskiego WOPR wyznacza Zarząd.

3. Kierownika Drużyny Augustowskiego WOPR zatwierdza Zarząd.
4. W skład drużyny wchodzi co najmniej 5 członków zwyczajnych.
5. Drużyna podlega bezpośrednio Zarządowi.
6. Powołanie drużyny odbywa się na podstawie złożonej deklaracji jej członków do Zarządu.

§ 30

Do zadań drużyny Augustowskiego WOPR należy:
1) realizowanie celów statutowych w rejonie działania,
2) udzielanie pomocy na wodzie,
3) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami,
4) prowadzenie działalności profilaktycznej na akwenach znajdujących się w rejonie  

    działania,
5) organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych  

    członków,
6) podnoszenie kwalifikacji ratowniczych oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych

     w ratownictwie wodnym,
7) wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz

     jego właściwa konserwacja i przechowywanie,

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 31

Majątek Augustowskiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Augustowskiego WOPR są w szczególności:
1) opłaty, wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości,
3) dotacje, subwencje i darowizny,
4) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
2. Augustowskie WOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie

    z obowiązującym prawem.

§ 33

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Augustowskiego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób z Zarządu, w tym Prezesa.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

 1. 1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Augustowskiego  WOPR przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków zwyczajnych w pierwszym terminie.  

 2. 2.W przypadku nie zebrania się wymaganej większości w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania z zachowaniem kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 

 3. 3.Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Augustowskiego WOPR mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku. 

 4. 4.Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Augustowskiego WOPR Walne Zebranie określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku.  

§ 35

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. więcej informacji w polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close