Szkolenia i kursy

PRZYRZECZENIE RATOWNIKA WOPR

„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swe godło niebieski krzyż i złotą kotwicę, przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne, dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku, pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy i działania zależeć może życie ludzkie”

Więcej informacji na stronie: wopr.pl

– Karty pływackie

 

Karta pływacka

Wymogi formalne:
– Osoby pełnoletnie i niepełnoletnie,
– Od osób niepełnoletnich wymaga się zgody prawnego opiekuna (poświadcza ją podpisem na blankiecie karty).

Wymogi sprawnościowe:
– Przepłynięcie w dowolny sposób 200 m, w tym minimum 50 m na plecach,
– Przepłynięcie pod wodą 5 m,
– Skok do wody z wysokości 0,7 m.

Egzaminator:
– Ratownik WOPR posiadający uprawnienia do prowadzenia podstawowej nauki pływania,
– Instruktorzy lub trenerzy pływania posiadający uprawnienia ratownicze,
– Absolwenci studiów WF posiadający uprawnienia ratownicze.

Specjalna karta pływacka

Wymogi formalne:
– Osoby pełnoletnie,
– Niepełnoletni członkowie WOPR z uprawnieniami ratowniczymi,
– Niepełnoletni pływacy z klasą sportową (potwierdzoną przez OZP), po ukończeniu 12 lat życia,
– Od osób niepełnoletnich wymaga się zgody prawnego opiekuna (poświadcza ją podpisem na blankiecie karty),
– Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia.

Wymogi sprawnościowe:
– Przepłynięcie w dowolny sposób 1500 m, w tym minimum 200 m na plecach,
– Przepłynięcie pod wodą 15 m z nurkowaniem na głębokości 3 m,
– Skok do wody z wysokości 0,7 m.

Egzaminator:
Trzyosobowa komisja egzaminacyjna ZW WOPR w składzie:
– Przewodniczący – Instruktor WOPR lub Starszy Ratownik WOPR (posiadający uprawnienia instruktora lub trenera pływania),
– Członkowie – członkowie WOPR posiadający uprawnienia egzaminatora na kartę pływacką (jak w wyżej).


UWAGI
1. Karty pływackie stanowią dokument potwierdzający sprawność pływacką i mogą być honorowane podczas postępowań kwalifikacyjnych różnego typu. Nie stanowią one jednak dokumentu wymaganego powszechnie.
2. Egzaminy na karty pływackie muszą być przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (egzaminatorem nie może być ratownik będący w trakcie dyżuru).


– Stopnie ratowników WOPR

 

Młodszy Ratownik WOPR

Uprawnienia:
Pomocnik ratownika – stopień nie uprawnia do pracy samodzielnej.
Praca na kąpieliskach, pływalniach oraz w czasie imprez na wodach jedynie pod nadzorem ratownika starszego stopniem, liczba MR nie może przekroczyć 50 % zatrudnionych ratowników.

Wymogi formalne na kurs szkoleniowy:
1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Sprawdzian wstępny na kurs szkoleniowy:
– 50 m w czasie 40 s,
– nurkowanie na odległość 15 m,
– praca NN do żabki na plecach (25 m).

Ratownik WOPR

Wymogi formalne na kurs szkoleniowy:
1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
a) stopień młodszego ratownika WOPR;
b) ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na dany rok;
c) specjalną kartę pływacką;
d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym. *

Sprawdzian wstępny na kurs szkoleniowy:
1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′ 50″ wyłącznie na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

STOPIEŃ RATOWNIKA WODNEGO MORSKIEGO

WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) stopień ratownika WOPR;
2) ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznych;
3) ważną legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
4) posiadać patent sternika motorowodnego lub stermotorzysty i innego patentu
lub uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym;
5) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin
na kąpielisku morskim.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY
1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratowniczym w czasie poniżej 50′.
2. Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8′.
3. Przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m
od siebie na głębokości od 2 do 4 m.

STOPIEŃ
RATOWNIKA WODNEGO PŁYWALNI

WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) stopień ratownika WOPR;
2) ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
3) ważną legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
4) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym;
5) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin
na pływalni lub parku wodnym.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY
1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratowniczym w czasie poniżej 50″.
2. Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8′.
3. Przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m
od siebie na głębokości od 2 do 4 m.

STOPIEŃ
RATOWNIKA WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) stopień ratownika WOPR;
2) ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
3) ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
4) patent sternika motorowodnego lub stermotorzysty i inny patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym;
5) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin
na kąpielisku śródlądowym.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY
1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratowniczym w czasie poniżej 50″.
2. Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8′.
3. Przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m
od siebie na głębokości od 2 do 4 m.

Starszy Ratownik WOPR

Uprawnienia:
Kierownik grupy ratowników, pozostałe uprawnienia identyczne jak RW.

Wymogi formalne na kurs szkoleniowy:
1. Posiadanie stopnia ratownika WOPR.
2. Ukończony 19 rok życia.
3. Staż godzinowy co najmniej 200 h pracy, w tym co najmniej 100 h na wodach otwartych.
4. Karta kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień starszego ratownika WOPR wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.wopr.pl
5. Opinia instruktora upoważnionego przez prezesa jednostki wojewódzkiej WOPR zamieszczona na karcie kandydata.
6. Ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok.
7. Przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej kursu 2 patentów lub uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały):
a) motorowodne,
b) żeglarskie,
c) nurkowania swobodnego (z wyłączeniem płetwonurka młodzieżowego),
d) trenera lub instruktora pływania,
e) lekarza medycyny,
f) pielęgniarki,
g) ratownika medycznego,
h) ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
i) przewodnika turystyki kajakowej,
j) po akredytowanych szkoleniach specjalistycznych WOPR.
8. Posiadanie dwóch stopni ratownika wodnego zwalnia z obowiązku określonego w pkt. 7.
9. Pozytywny wynik sprawdzianu teoretycznego i testu sprawnościowego.

Sprawdzian wstępny na kurs szkoleniowy:
Część teoretyczna w formie testu (45 pytań do testu z zakresu materiału na stopień ratownika WOPR przygotowuje kierownik kursu i przedkłada przewodniczącemu Komisji do spraw Edukacji WOPR).
2. Część praktyczna wyłącznie na wodach otwartych, na którą składa się:
a) przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie do 1’40”,
b) nurkowanie na odległość 25 m przy starcie z powierzchni wody,
c) nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości około 4 m, podczas jednej próby, przy starcie z powierzchni wody,
d) przepłynięcie łodzią wiosłową wg regulaminu ILS poniżej 2”40″.


– Stopnie instruktorskie WOPR

 

Instruktor WOPR

Uprawnienia:
Nauczyciel ratownictwa,
upoważniony do prowadzenia szkoleń z ratownictwa do stopnia SR włącznie.

Pozostałe uprawnienia identyczne jak SRW.

Wymogi formalne na kurs szkoleniowy:
– staż SR 3 lata,
– średnie wykształcenie,
– część ogólna kursu na instruktora sportu lub studia AWF,
– staż pracy nad morzem 200 godz. (bez pracy na obozach),
– staż asystencki na 4 kursach ratowniczych (2 RW, 2 MR),
– karta kwalifikacyjna z jednostki WOPR,
– 3 patenty przydatne w ratownictwie*,
– ważna legitymacja,
– badania lekarskie,
– praca pisemna zadana przez ZG WOPR.

Sprawdzian wstępny na kurs szkoleniowy:
– egzamin teoretyczny,
– 100 m zm w czasie 1;40 min,
– holowanie 100 m (4 techniki),
– nurkowanie na odległość 25m,
– nurkowanie w głąb (4 m),
– pływanie ratownicze trzema technikami (75 m),
– wiosłowanie – test ILS (2;40min).

Instruktor-Wykładowca WOPR

Uprawnienia:
Nauczyciel ratownictwa -metodyk,
uprawniony do szkolenia instruktorów ratownictwa WOPR.
Pozostałe uprawnienia identyczne jak Instruktor Ratownictwa WOPR

Wymogi formalne na kurs szkoleniowy:
– staż instruktorski 2 lata,
– wyższe wykształcenie,
– opinia jednostki WOPR,
– staż asystencki na 2 kursach (1 na SR + 1 IR),
– ważna legitymacja,
– badania lekarskie,
– publikacje n/t ratownictwa,
– 3 patenty przydatne w ratownictwie*.

Sprawdzian wstępny na kurs szkoleniowy:
Staż asystencki na szkoleniu centralnym


* patenty przydatne w ratownictwie:
– motorowodne;
– żeglarskie;
– nurkowania swobodnego;
– instruktor pływania (trener);
– instruktor sportów wodnych;
– przewodnik turystyki kajakowej;
– lekarz medycyny;
– ratownik medyczny;

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. więcej informacji w polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close