Przypominamy członkom Augustowskiego WOPR o statutowym obowiązku opłacenia do końca roku składki członkowskiej w wysokości 30 zł. rocznie w Biurze Augustowskiego WOPR lub na rachunek bankowy:
Koto BZ WBK S.A. O/Augustów nr 56 1090 2789 0000 0006 8800 3577
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego WOPR z dnia 04.12.2011 r.
od 1 stycznia 2012 r. składka będzie wynosiła 50 zł. rocznie.